Сайри гули лола

Яке аз анъанањои маъмули бањории тољикон «Сайри гули Лола» мебошад, ки њанўз аз замонњои ќадим дар минтаќањои гуногун дар шаклњои хоси мањалњо зуњур меёбад. Устод Садриддин Айнї дар асари безаволи хеш «Ёддоштњо» аз баргузории Сайри Гули Сурх дар зодгоњаш дењаи Соктаре ва мањалњои тољикнишини шањри Бухоро ёдрас шудааст.

Сайри гули лола

    Чун ин анъанаи мардумї асосњои муътамади таърихї дорад ва он рамзи зебоипарастї ва фарњангсолории мардуми тољик аст, бо Амри Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Эмомалї Рањмон аз 13 декабри  соли 2018 давоми солњои 2019-2021  «Озмуни љумњуриявии гулњо-«Сайри гули лола» дар тамоми љумњурӣ гузаронида мешавад.


Сайри гули Лола» дар саросари љумњурї ба љашни оммавї табдил ёфта, дар ин рўзњо сокинон бо либоси идона ба сайргоњ баромада, бо намоиши њунарњои мардумї дар њавои садои мусиќї шодмонї мекунанд…

Сайри гули лола

Муассисаи давлатии «Тољикфилм» соли равон тањияи филми мустанадро бо номи «Сайри Гули лола» пурра ба анљом расонид. Дар филми мазкур наворњои љолиб аз маросими «Сайри гули лола» дар шањру ноњияњои љумњурї, фасли эњёи табиат, таърихи ин маросими мардумї, иљрои анъанањои мардумї бо иштироки ансамбли фолклории «Насими Ќаротоѓ» љой дода шудаанд.

Филмномаро Толиб Рањматуллоев ва Шарофат Арабова иншо карда коргардони   тањиягар Шарофат Арабова буда, наворбардор Шўњрат Ќурбонов, директори филм Абдурахмон Сатторов мебошад.

Филм дар шањри Душанбе ва мавзењои гуногуни водии Њисор руи навор омада давомнокии он 21 даќиќаро дарбар мегирад.